Start Alla arter i tävlingen Nyheter Om Nationalfågeln Hjälp Bli medlem Stöd fågelskyddet
 
STÄNG
STÄNG

Arter som har valts ut för att delta i Sveriges NationalfågelNedan hittar ni de arter som Birdlife Sverige har valt ut för att delta i tävlingen Sveriges Nationalfågel. Arterna har valts ut därför att de förekommer någorlunda spridda över hela Sverige eller är typiska som förekommande i Norden.

Ejder
Somateria mollissima
En karaktärsfågel för Sveriges kuster. Inte minst i våra skärgårdar sätter ejdern färg på miljöerna, och dess spelläten bidrar även till ljudbilden under vårvinter och vår.
Foto: Helge Sorensen
Tjäder
Tetrao urogallus
Som få andra fåglar hade tjädern betydelse för folkhushållet i gångna tider. Den finns i skogsbygder i snart sagt hela landet och har ökat i antal på senare tid till ca 350 000 par.
Foto: Henrik Roos
Storskarv
Phalacrocorax carbo
Omstridd eftersom den äter fisk. Utrotades som häckfågel för drygt 100 år sedan men har därefter kommit tillbaka och häckar nu längs landets kuster och i många insjöar.
Foto: Hans Bister
Kungsörn
Aquila chrysaetos
En av världens kraftfullaste rovfåglar. Var länge förföljd då den sågs som en konkurrent om jaktbyten och tamdjur. Starkast förekomst idag i Norrland och på Gotland.
Foto: Lasse Olsson
Havsörn
Haliaeetus albicilla
Var på väg att försvinna i Sverige för 40 år sedan på grund av miljögifter. Har gjort en storstilad comeback och finns nu över nästan hela landet. Lever till stor del av kadaver.
Foto: Helge Sorensen
Ormvråk
Buteo buteo
En av landets vanligaste rovfåglar och den vi ser allra mest. Sitter ofta på stolpar längs vägar och spanar efter sorkar i vägkanterna. Flyttfågel men övervintrar i södra Sverige.
Foto: Helge Sorensen
Trana
Grus grus
Stor, ljudlig och spektakulär. Har expanderat mycket kraftigt under senare år och finns nu i hela landet. Flyttande tranor har länge betraktats som viktiga vår- och hösttecken.
Foto: Lasse Olsson
Tofsvipa
Vanellus vanellus
En av de tidigaste vårfåglarna och av den anledningen har dess ankomst hälsats med glädje. Finns i större delen av landet men har minskat i antal när jordbruket förändrats.
Foto: Helge Sorensen
Storspov
Numenius arquata
Förmår med sina ljudliga och vackra läten sätta prägel på de landskap där den häckar. Finns både i jordbruksmarker och på vidsträckta myrar men minskar i jordbruksbygder.
Foto: Helge Sorensen
Silvertärna
Sterna paradisaea
Häckar i hela landet men är talrikare i norr. Flyttar längst av alla och får också uppleva mest solljus. Övervintrar i vattnen runt Antarktis under södra halvklotets sommar.
Foto: Ola Bondesson
Berguv
Bubo bubo
Vår största uggla har återkommit efter att ha varit allvarligt hotad av miljögifter. Har ett mäktigt rop och förekommer i folktro. Möjligen var berguvar upphov till sägner om troll.
Foto: Joakim Johansson
Kattuggla
Strix aluco
Den vanligaste ugglan i södra Sverige och precis som berguven föremål för mycket folktro. Har betraktats både som symbol för klokhet och som en som bringar olycka.
Foto: Lasse Olsson
Pärluggla
Aegolius funereus
Sveriges talrikaste uggla är vanligare i norr än i söder. Har minskat tämligen kraftigt i antal under senare tid, troligen som en följd av både skogsbruk och klimatförändringar.
Foto: Bernt Bergström
Tornseglare
Apus apus
Sätter som få andra fåglar sin prägel på svensk sommar när den i flockar flyger skriande omkring under sommarkvällar. Lever så gott som hela sitt liv i luften. Minskar i antal.
Foto: Joakim Johansson
Större hackspett
Dendrocopos major
Vår vanligaste hackspett och en regelbunden gäst vid bebyggelse och fågelmatningar. Markerar på våren sitt revir genom att med näbben slå en ljudlig trumvirvel.
Foto: Aleksandar Plavsic
Tornfalk
Falco tinnunculus
Sveriges vanligaste och mest sedda falk, ofta längs vägar och vid trafikplatser. Hänger stilla i luften och ryttlar medan den spanar av marken på jakt efter sorkar och insekter.
Foto: Angie Pattison
Pilgrimsfalk
Falco peregrinus
Var nära att helt försvinna som svensk häckfågel på grund av miljögifter för några årtionden sedan. Har återkommit i stor stil och finns nu över nästan hela landet.
Foto: Björn Anderson
Nötskrika
Garrulus glandarius
Landets talrikaste kråkfågel lever tillbakadraget i skogarna och ses därför inte lika ofta som sina släktingar. Färggrann och ljudlig. Lägger på höstarna upp förråd av mat.
Foto: Helge Sorensen
Skata
Pica pica
Kulturföljare som få andra fåglar. Finns i princip endast i närheten av bebyggelse. Vacker fågel som är föremål för en hel del folktro men trots det inte särskilt populär.
Foto: Lasse Olsson
Korp
Corvus corax
Vår största kråkfågel och den mest sägenomspunna fågeln i landet. Hugin och Munin var korpar som berättade för Oden om händelserna i världen. Finns numera i hela Sverige.
Foto: Helge Sorensen
Sidensvans
Bombycilla garrulus
Häckar i nordliga skogar och ses främst höst och vinter. Lika populär som vacker när den dyker upp under höstarna. Men förr blev folk rädda när den plötsligt kom i mängd.
Foto: Hans Bister
Talltita
Poecile montanus
Kallades förr den nordiska mesen och var då betydligt talrikare än nu. Finns fortfarande i nästan hela landet men har minskat i antal på grund av modernt skogsbruk.
Foto: Joakim Johansson
Blåmes
Cyanistes caeruleus
Framgångsrik art som spridit sig över landet och blivit talrikare under senare tid. Populär men tuff gäst vid fågelmatningarna, klädd i de svenska färgerna blått och gult.
Foto: Joakim Johansson
Talgoxe
Parus major
Talrikaste gästen vid fågelmatningar i snart sagt hela landet och även vanlig som häckfågel i trädgårdarnas holkar. Börjar sjunga redan strax efter vintersolståndet.
Foto: Christer Sundström
Sånglärka
Alauda arvensis
En av de första vårfåglarna och som sådan populär. Sjunger ihärdigt från en plats högt i skyn under vår och försommar. Har minskat i antal men finns i nästan hela landet.
Foto: Christer Sundström
Ladusvala
Hirundo rustica
Populär sommargäst trots uttrycket att ”en svala gör ingen sommar”. Häckar i hela landet, uteslutande i eller på byggnadsverk och är därmed starkt knuten till människan.
Foto: Thomas Holmberg
Hussvala
Delichon urbicum
Häckar främst på byggnader, oftast under takskägget, men lokalt även i klippbranter. Förekommer i hela landet men har minskat kraftigt i antal under senare år.
Foto: Christer Sundström
Lövsångare
Phylloscopus trochilus
Sveriges talrikaste fågel med cirka 13 miljoner häckande par. Finns i hela landet utom på kalfjället. Sjunger en vacker men lätt vemodig sång som sätter prägel på försommaren.
Foto: Joakim Johansson
Gransångare
Phylloscopus collybita
Har ökat kraftigt i landet, troligen på grund av förändrat klimat. Förekommer med två olika underarter, en i norr och en i söder. Sången en enformig ramsa ”till-tall-till-tall”.
Foto: Joakim Johansson
Kungsfågel
Regulus regulus
Sveriges minsta fågel väger enbart cirka fem gram. Vanlig i barrskogar i hela landet. Trots detta är den okänd för många då den normalt lever högt upp i trädens kronor.
Foto: Helge Sorensen
Stare
Sturnus vulgaris
En folkkär fågel, såväl som vårtecken som sångfågel. Häckar gärna i holkar, som är lite större än småfågelholkar. Har minskat i antal på grund av förändringar i jordbruket.
Foto: Lasse Olsson
Koltrast
Turdus merula
Utsågs till Sveriges nationalfågel vid en omröstning i DN 1962. Är populär som skönsjungande vårfågel och som vanlig fågel i trädgårdar, i södra Sverige även vintertid.
Foto: Lasse Olsson
Rödhake
Erithacus rubecula
Blir lätt populär eftersom den ofta uppträder tillitsfullt, till exempel vid trädgårdsarbete. En av landets talrikaste fåglar, på senare tid även som övervintrare i södra Sverige.
Foto: Hans Bister
Blåhake
Luscinia svecica
Kallades förr de svenska fjällens näktergal. Det vetenskapliga namnet betyder just ”svensk näktergal”. Vacker och skönsjungande fågel i fjällens björk- och videregioner.
Foto: Morten Nilsen
Svartvit flugsnappare
Ficedula hypoleuca
Häckar gärna i holkar, även i trädgårdar, och blir därmed lätt populär. Fortfarande talrik i så gott som hela landet men har minskat i antal i de västra delarna.
Foto: Lasse Olsson
Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
En nästan tropiskt vacker fågel som dessutom ökat ganska kraftigt i antal under senare tid. Förekommer i så gott som hela landet och häckar även i anslutning till bebyggelse.
Foto: Lasse Olsson
Sädesärla
Motacilla alba
En av få arter som häckar i landets alla miljöer. Den kan påträffas på skärgårdsöar såväl som på kalfjäll, liksom både på åkermark och hyggen. Välkommen och populär vårfågel.
Foto: Bernt Bergström
Bofink
Fringilla coelebs
Näst talrikaste fågeln (efter lövsångare) och en av vårens budbärare. Finns i skogar och parker men är ovanlig i Norrlands inland och saknas i de nordligaste fjällskogarna.
Foto: Leif Gabrielsen
Bergfink
Fringilla montifringilla
Finns i hela Norrland och norra Svealand. Särskilt talrik i fjälltrakternas björkskogar. Vintertid vanlig även i södra Sverige, främst i bokskogar men även vid fågelmatningar.
Foto: Lasse Olsson
Domherre
Pyrrhula pyrrhula
Kom tvåa i DN:s omröstning om en svensk nationalfågel 1962. Har blivit symbol för julen och är julkortsfågeln framför andra. Mycket populär besökare vid fågelmatningar.
Foto: Joakim JohanssonDrift och applikation iGoTerra